Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту

Прізвище ім'я по батькові Тепчук Ігор Ігорович  
посада начальник відділу
телефон/факс (03433) 97-2-24
e-mail:  osvita_potg@ukr.net

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, культури, молоді та спорту

П’ядицької сільської ради

 

 Затверджено рішенням сесії

                                                                                № 289-V/2021 від 27.05.2021

                              

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІДДІЛУ

1.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької сільської ради (далі – Відділ) утворюється за рішенням сесії П’ядицької сільської ради та є структурним підрозділом апарату (входить до складу апарату) П’ядицької сільської ради.

Повна назва: Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької сільської ради.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, розпорядженнями голови П’ядицької сільської ради, іншими документами П’ядицької сільської ради, цим Положенням, іншими законодавчими та нормативними документами України.

1.3. Відділ підпорядкований сільському голові П’ядицької сільської ради, підзвітний і підконтрольний відповідним органам сільської ради.

1.4. Відділ освіти, культури, молоді і спорту є уповноваженою особою П’ядицької сільської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту.

1.5. Положення про відділ, структура та штатна чисельність відділу затверджується рішенням сесії сільської ради.

1.6. Відділ не є юридичною особою публічного права.

1.7. Місцезнаходження Відділу: Коломийський район, с.П’ядики, вул. С.Петлюри, 1.

 

2. МЕТА ВІДДІЛУ

 

2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері освіти, культури, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного освітнього та мистецького середовища задля розвитку П’ядицької сільської ради та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури та спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів П’ядицької сільської ради.

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 

Основними завданнями Відділу є:

3.1. Реалізація державної політики в галузі освіти з питань культури, фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади.

3.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування свідомої громадянської позиції підростаючого покоління, гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

3.3. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

3.4. Забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого (мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей громади та забезпечення рівного доступу до освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації навчання у закладах загальної середньої освіти у класах за інклюзивною формою.

3.5. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист молоді, дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти.

3.6. На правах уповноваженої особи здійснює управління закладами освіти, культури та спорту, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цих закладів, допомагає організовувати їх матеріально-фінансове, кадрове і науково-методичне забезпечення.

3.7. Аналіз стану освіти, культури та спорту в громаді, прогнозування та розроблення програми розвитку освіти та культури, організація виконання зазначених програм.

 3.8. Відстеження за дотриманням законодавства з питань освіти, виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти всіма закладами освіти, розташованими на території громади, незалежно від форм власності.

3.9. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.10. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

3.11. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти громади.

3.12. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед дітей та учнівської молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

3.13. Сприяння розвитку самоврядування у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та культури.

3.14. Сприяння розвитку видів спорту визнаних в Україні та на території громади.

3.15.Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

3.16. Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту.

3.17. Участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку П’ядицької сільської ради.

 

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.Здійснює керівництво закладами освіти, закладами культури та спорту громади,  що є комунальною власністю та належать до сфери управління органів місцевого самоврядування.

4.2. Сприяє розвитку мережі закладів освіти, культури та спорту, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації чи ліквідації відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб.

4.3. У разі ліквідації у встановленому законодавством порядку підпорядкованого закладу освіти вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів освіти.

4.4. Аналізує стан освіти в громаді, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян.

4.5. Здійснює координацію дій педагогічних, виробничих колективів та колективів закладів та установ культури, громадськості з питань навчання і виховання дітей і молоді.

4.6. Контролює закріплення територій обслуговування за  закладами дошкільної та загальної середньої освіти та організацію обліку дітей і підлітків віком від 3 до 18 років й обліку руху учнів у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

4.7. Контролює дотримання законодавства в галузі освіти, культури, молоді та спорту, Державного стандарту початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території громади.

4.8. Забезпечує охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку та здійснює контроль за виконанням вимоги щодо отримання ними повної загальної середньої освіти.

4.9. Вивчає потреби та створює умови для отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами шляхом відкриття класів з інклюзивною формою навчання.

4.10. Вивчає потреби та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при закладах загальної середньої освіти та створення умов відповідно до запитів для прискореного отримання повної загальної середньої освіти, навчання за дистанційною формою, складання іспитів екстерном.

4.11. Здійснює заходи для забезпечення громади закладами освіти належного рівня дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організації їхнього навчально-методичного та інформаційного забезпечення.

4.12. Організовує забезпечення потреби учнів закладів базової та повної загальної середньої освіти у допрофільній підготовці та профільному навчанні на базі закладів загальної середньої освіти.

4. 13. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення олімпіад, змагань, конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів з підвищення культурно-освітнього та загального рівнів розвитку дітей і молоді, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і культури.

4.14. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ, службою у справах дітей та сім’ї у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

4.15. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей  та молоді, здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення.

4.16. Сприяє організації безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і у зворотному напрямі учнів (вихованців), які проживають на території громади на відстані понад три кілометри від закладу освіти.

4.17. Здійснює спільно з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, проведенням заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

4.18. Забезпечує організацію харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади.

4.19. Прогнозує потреби громади у педагогічних працівниках, працівниках культури і спеціалістах, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників, аналізує стан підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти.

4.20. Проводить атестацію педагогічних працівників, працівників культури і керівних кадрів закладів освіти та культури комунальної форми власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах компетенції.

4.21. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівників культури.

4.22. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти та культури.

4.23. Організовує підготовку закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до нового навчального року. Сприяє підготовці до роботи в осінньо-зимовий період   закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та культури.

4.24. Координує роботу щодо формування закладами загальної середньої освіти замовлення на відбір підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури.

4.25. Формує замовлення на виготовлення документів про освіту та забезпечує ними  заклади освіти.

4.26. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.27. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці.

4.28. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, що належать Відділу.

4.29. Забезпечує захист персональних даних.

4.30. Забезпечує право на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької сільської ради.

4.31. Забезпечує у закладах освіти та культури організацію роботи з фізичного та військово-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

4.32. Розробляє і подає на розгляд сесії сільської ради пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, культури, розвиток фізичної культури та спорту.

4.33. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань культури, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

4.34. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

4.35. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки культури, розвитку фізичної культури та спорту.

4.36. Погоджує штатні розписи підпорядкованих закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, культури, фізичної культури та спорту.

4.38. Вивчає соціально-економічні та освітні потреби та вносить пропозиції при наявності необхідної матеріально-технічної, методичної бази, педагогічних кадрів щодо створення міжшкільних об’єднань, майстерень.

4.39. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України та актів законодавства щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у школах рідною мовою чи вивчати рідну мову в закладах освіти.

4.40. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають на території громади.

4.41. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні плани і програми, аналізує робочі освітні плани закладів загальної середньої освіти; вносить пропозиції щодо запровадження експериментальних освітніх планів і програм.

4.42. Здійснює контроль за дотриманням закладами освіти Державних стандартів щодо змісту, рівня і обсягу наданих освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.43. Впроваджує в практику роботи закладів загальної середньої освіти освітні та наукові програми відродження та розвитку культури і традицій українського народу та національних меншин України, виховання патріотизму.

4.44. Координує роботу щодо здійснення у закладах загальної середньої освіти професійної орієнтації учнів.

4.45. Забезпечує функціонування психологічної служби громади.

4.46. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.47. Готує проєкти рішень про закріплення закладами за дошкільної, загальної середньої освіти та культури території обов’язкового обслуговування населення.

4.48. Розробляє порядок про дослідження діяльності  закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту, що належать до сфери управління Відділу, та здійснює моніторинг їх діяльності.

4.49. Створює комісії для проведення дослідження (моніторингу) діяльності та здійснення моніторинг, до складу яких залучає працівників Відділу, освітніх закладів, громадськості (за згодою).

4.50. Здійснює поточне і перспективне планування проведення моніторингу з визначенням періодичності та черговості форм досліджень.

4.51. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту в громаді, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації, формування банку даних.

4.52. Проводить експертну оцінку статутів закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту комунальної форми власності, їх підготовку для реєстрації.

4.53. Здійснює інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти, культури, фізичної культури та спорту в громаді (не рідше ніж один раз на рік).

4.54. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з питань освітньої політики, позашкільної освіти, виховної роботи в громаді, використанням фінансових та матеріальних ресурсів.

4.55. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові П’ядицької сільської ради.

4.56. Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в освіті, культурі та спорті.

4.57. Забезпечує розгляд звернень громадян із питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, які зумовили їх появу.

4.58. Забезпечує здійснення міжнародного співробітництва.

4.59. Виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту працівників, розвитку культури, фізичної культури та спорту.

4.60. Сприяє громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань культури, фізичної культури та спорту.

4.61. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд сільської ради.

4.62. Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання проблем освіти, культури, фізичної культури та спорту.

4.63. Вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та культурному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей.

4.64. Погоджує положення про змагання та проводить спортивні змагання і навчально-тренувальні збори в громаді у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту та інших видатків не заборонених чинним законодавством.

4.65. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

4.66. Організовує здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління сільської ради, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

4.67. Організовує проведення серед населення громади інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції.

4.68. Сприяє здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних закладів.

4.69. Сприяє комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини.

4.70. Сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та охорони культурної спадщини.

4.71. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

 

5. ПРАВА ВІДДІЛУ

 

5.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти, культури та спорту, а також розгляду питань, що належать до компетенції методистів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів,  представників громадськості (за згодою).

5.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти,  культури та спорту всіх типів і форм власності відповідно до чинного законодавства.

5.3. Проводити в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи сільської ради у галузі освіти, культури, молоді та спорту.

5.6. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органу місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.7. Скликати щороку конференції педагогічних працівників, працівників галузі культури та спорту, проводити семінари, наради керівників закладів освіти, культури та спорту з питань, що належать до його компетенції.

5.8. Вносити голові сільської ради пропозиції щодо фінансування закладів освіти, культури та спорту, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньо – культурної галузі громади.

5.9. Вносити органу місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів, закладів та установ освіти, культури та спорту, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої , культурної та спортивної галузей громади.

5.10. Вносити в установленому порядку пропозиції до П’ядицької сільської ради щодо удосконалення роботи у галузі освіти, культури та спорту.

5.11. Організовувати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.13. Взаємодіяти у процесі виконання покладених на нього завдань з іншими підрозділами П’ядицької сільської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержувати від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

6. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 

6.1. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються головою сільської ради та погоджуються начальником відділу.

6.2. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, при ньому може створюватись колегія. Склад колегії затверджується головою  П’ядицької сільської ради за поданням начальника Відділу. Рішення колегії впроваджуються розпорядженнями сільського голови.

6.3. При Відділі може створюватися рада керівників закладів освіти, культури та спорту,  інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників культури та громадськості.

 

 

7. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

 

7.1. Відділ очолює керівник, який призначається на посаду на конкурсній основі розпорядженням сільського голови відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7.2. Особа, яка призначається на посаду керівника Відділу, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в органах місцевого самоврядування або на  державній службі не менш як 3 роки та вільно володіти державною мовою.

7.3. Начальник відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти, культури, молоді та спорту в відносинах з юридичними та фізичними особами:

7.3.1. Здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе відповідальність за організацію та результати його діяльності.

7.3.2. Подає на затвердження П’ядицької сільської ради Положення про Відділ освіти, культури, молоді та спорту.

7.3.3. Організовує планування роботи відділу і аналізує стан її виконання, вносить пропозиції до формування планів роботи сільської ради. Контролює стан виконання плану роботи відділу.

7.3.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу і структурних підрозділів відділу (при їх наявності).

7.3.5. Звітує перед П’ядицькою сільською радою про виконання покладених на відділ завдань.

7.3.6. Може брати участь у засіданнях сесії П’ядицької сільської ради та засіданнях виконавчого комітету.

7.3.7. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами сільської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради.

7.3.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

7.3.9. Подає сільському голові пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

7.3.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

7.3.11. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

7.3.12. Здійснює інші повноваження, визначені законодавчо-нормативними документами про освіту, про органи місцевого самоврядування.

7.3.13. Розглядає клопотання та вносить пропозиції голові про відзначення кращих працівників закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту громади нагородами різних рівнів.

 

 

8. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

8.1. Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету та інших коштів незаборонених  чинному законодавству.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Реорганізація чи ліквідація  Відділу здійснюється на підставі рішення сесії П’ядицької сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому регламентом П’ядицької сільської ради.        

   
   
   

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь