Положення про постійні комісії

Затверджено рішенням сесії

№23-І/2020 від 16.12.2020

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

            про постійні комісії  П’ядицької сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до ч.15 ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту П’ядицької сільської ради територіальної громади.

1.2. Постійні комісії П’ядицької сільської ради (далі комісії) є органом ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій, виходячи з її повноважень.

1.3. Комісію обирає сільська рада на термін її повноважень у складі голови і членів комісії.

1.4. Комісія обирає зі свого складу заступника голови, секретаря.

1.5. До складу комісії не може входити сільський голова та секретар ради.

1.6. Комісія є підзвітна раді.

 

2. Організація роботи комісії

 

2.1. Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2. Голова комісії:

- скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії;

       - підписує документи від імені комісії, звертається до відповідних органів чи посадових осіб, які правомочні усунути порушення;

       - представляє комісію у відносинах з державними органами, об’єднанням громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, зборами громадян.

       2.3. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або за відсутності заступника - секретар. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

       2.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

       2.5. Рекомендації з питань, що належать до компетенції комісії підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами, організаціями засновником яких є  сільська рада, та їх посадовим особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений термін.

       2.6. За рішенням комісії для вивчення питань розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.

    2.7. Питання, які належать до відання кількох комісій, можуть, за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, сільського голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій

 

3. Основні принципи здійснення контролю

 

       3.1. Комісія здійснює контроль за дотриманням та реалізацією рішень П’ядицької сільської ради на засадах обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та Регламентом сільської ради з питань що належать до її компетенції.

 

                  4. Напрямки діяльності постійних комісій

4.1. Постійна комісія з питань планування, податків, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

- розглядає проект місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядника коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;

- розглядає звіти про виконання місцевого бюджету;

- розглядає питання корегування бюджету та доцільності виділення коштів на потреби об’єктів соціально-культурного призначення;

- розглядає питання залучення інвесторів та інвестиційного капіталу для розвитку територіальної громади;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

 

       4.2. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, дітей, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, освіти, культури й спорту, комісія з питань депутатської діяльності й етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

       – вивчає та подає свої висновки щодо впровадження державної політики у галузі освіти, науки, культури, роботи з молоддю, соціального захисту та охорони здоров’я;

       – розглядає проекти програм: розвитку освіти, дошкільного виховання, культури та духовності; проекти програм та заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, розвиток фізичної культури і спорту; програми соціального захисту населення подає пропозиції щодо дотримання гендерної політики;

       – аналізує стан освіти в громаді, вивчає перспективи розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;

       – здійснює контроль за розвитком мережі закладів та установ освіти, організації системи освіти, зміцнення її матеріальної бази, господарського обслуговування; сприяє розвитку мережі і зміцненню матеріальної бази закладів культури та шкіл естетичного виховання;

       – розглядає питання соціального захисту працівників освіти, культури, учнівської молоді, вивчає умови для їх виховання та навчання;

- забезпечує співпрацю зі засобами масової інформації щодо діяльності сільської ради;

       - розглядає та подає висновки на проекти рішень з питань охорони здоров’я, дітей, сім’ї, молоді та соціального захисту населення, освіти, культури й спорту, комісія з питань депутатської діяльності й етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, проблем поліпшення демографічної ситуації;

       - сприяє забезпеченню на території територіальної громади реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, сім’ї та в галузі фізичної культури і спорту, соціального захисту;

       - здійснює контроль за виконанням державних, регіональних, місцевих програм щодо поліпшення умов захисту прав щодо умов життя дітей, молоді і сім’ї, оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

       - сприяє розвитку та організації діяльності соціальних служб для молоді, служб соціальної допомоги і підтримки сім’ї , жінок, дітей та молоді;

       - розглядає питання морально-духовного та патріотичного виховання молоді, створення та надання підтримки молодіжним і дитячим закладам творчості, клубам за інтересами за місцем проживання;

       - здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань медичного обслуговування, розвитку і вдосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності громади;

       - вирішує інші питання, які віднесені до відання комісії або за дорученням сільської ради.

- готує висновки з питань гарантій депутатської діяльності;

       - проводить узагальнення, а також подає рекомендації сільській раді з питань дотримання правил депутатської етики;

       - проводить перевірку порушень депутатами правил етики, а також норм законодавства про статус депутатів і Регламенту сільської ради, що стосуються поведінки депутатів, розглядає звернення депутатів, депутатських груп і фракцій, виборців, в яких повідомляється про допущені порушення;

       - готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата сільської ради;

       - здійснює аналіз щодо участі депутатів у роботі сесій сільської ради, постійних комісій та інших комісій сільської ради, до складу яких їх обрано, подає свої пропозиції з цих питань сільському голові або секретарю сільської ради;

       - готує та розглядає пропозиції щодо вирішення питань місцевого самоврядування;

       - готує і подає висновки та відповіді на звернення органів влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

       - розглядає питання дотримання прав людини і громадянина, комплексні та цільові програми профілактики злочинності і правопорушень, охорони громадського порядку;

       - вивчає з питань, віднесених до відання сільської ради, діяльність виконавчого комітету сільської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, за результатами перевірки подає рекомендації та подання на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд сільської ради, або в інші правоохоронні та контролюючі органи;

       - здійснює контроль за виконанням рішень сільської ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку;

- при необхідності розглядає звернення громадян щодо дотримання законності, з питань організаційно-правових основ боротьби з організованою злочинністю, попереднього ув'язнення, оперативно-розшукової діяльності, боротьби з корупцією й інших питань.

 

4.3. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин і охорони природи

- розглядає питання регулювання земельних відносин на території сіл;

- розглядає питання організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у власності територіальної громади;

- розглядає доцільність прийняття цільових програм, що стосуються земельних відносин;

- розглядає питання ефективного використання земель;

- попередньо розглядає звернення з питань земельних відносин, що надходять до виконавчого комітету сільської ради, та виносить рішення з цих питань для подальшого їх вирішення на сесії сільської ради;

       - вирішує в межах своєї компетенції спори між землевласниками на території сіл (в окремих випадках з виїздом на місце конфлікту);

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень;

- розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;

- приймає участь в організації місячників благоустрою;

- розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;

- сприяє в роботі уповноваженому на складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою;

- приймає участь у розробці «Правил благоустрою сіл»;

   - питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;

          - розглядає питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

- розглядає  питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

- бере участь участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

        - розглядає питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

 

4.4. Постійна комісія з питань промисловості, сільського господарства, підприємництва, транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та комунальної власності:

- розглядає питання господарської діяльності підприємств промисловості та сільського господарства;

- розглядає питання економічної стабілізації промисловості та сільського господарства;

         - розглядає питання транспортного обслуговування,

         - розглядає питання розвитку всіх видів зв’язку;

         - розглядає питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва.

        - розглядає питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

- розглядає питання про стан та розвиток сільського господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, сфери послуг та житлово-комунального господарства.

 - інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

5. Права постійної комісії

 

Постійна комісія має право:

5.1. Звертатись до виконавчих органів сільської ради, їх посадових осіб, установ і організацій, об’єднань громадян з пропозиціями з одержання висновків щодо проектів рішень, які будуть виноситися на розгляд сесії.

5.2. Заслуховувати посадових осіб виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до її компетенції.

Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення з питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За відсутність на засіданні комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

5.3. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до проектів рішень під час їх попереднього розгляду на своєму засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готувати їх на розгляд сільської ради.

5.5. Вносити пропозиції про заслуховування на сесії сільської ради звіту посадових осіб виконавчих органів сільської ради, її виконавчого комітету та підрозділів про їхню роботу в цілому або з окремих питань.

5.6. Попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готувати висновки з цих питань.

5.7. Тлумачити окремі положення рішень сільської ради з питань, що належать до її відання, давати роз'яснення щодо порядку їх застосування.

 5.8.Комісія за дорученням ради заслуховує депутата, який:

       - порушив регламент сільської ради, внаслідок чого мали місце зрив або вимушена перерва засідання чи інша дезорганізація роботи ради;

       - принизив честь і гідність інших депутатів під час сесії сільської ради, допустив образливі викрики, перешкоджав виступу іншого депутата;

       - розголосив відомості, які стосуються питань, розглянутих на закритих засіданнях сільської ради, постійних комісій і не підлягають за їх рішенням розголосу, а також відомості, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняються законом;

       - допустив образливі висловлювання на адресу комісій сільської ради, груп депутатів, виконкому, інших державних органів і громадських організацій;

- без поважних причин не бере участь в сесіях сільської ради, роботі комісії, до складу якої він входить;

- використав у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості.

5.9.Комісія не розглядає питання, які належать до компетенції виборчих комісій, суду і прокуратури.

             Комісія стосовно депутата, який порушив правила депутатської етики, вживає такі заходи впливу:

- зауваження із занесенням до протоколу засідання комісії;

- вносить на розгляд сільської ради пропозицію про:

а) позбавлення його права участі в роботі сесії на строк до трьох засідань;

б) звернення до правоохоронних органів щодо фактів порушення норм депутатської етики та законодавства.

5.10. Депутат зобов’язаний дати пояснення комісії з питання, яке розглядається, і має право звернутися до сесії сільської ради про свою незгоду з рішенням комісії.

5.11. Звертатися з поданнями, інформацією в прокуратуру, інші правоохоронні та контролюючі органи, установи та організації про вжиття заходів щодо усунення виявлених комісією порушень законності та притягнення до відповідальності, передбаченої чинним законодавством, винних осіб.

5.12. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій з питань, що входять до компетенції комісії та готувати їх на розгляд сільської ради.

5.13. Члени комісії мають право безперешкодно, при пред’явленні посвідчення депутата сільської ради, отримати інформацію з питань діяльності комісії у виконавчому комітеті та в підприємствах, установах та організаціях, які діють на території П’ядицької сільської ради незалежно від форм власності в строки визначені законом.

       5.14. Комісія у питаннях, які належать до її повноважень, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами, отримує від керівників органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності необхідні матеріали і документи для вивчення, узагальнення і представлення сільській раді.

 

 

6. Обов’язки постійної комісії

 

Постійна комісія зобов’язана:

6.1. Здійснювати попередній розгляд проектів рішень ради, редагування та підготовку питань, що належать до її відання.

6.3. Виконувати доручення сільської ради та її секретаря, сільського голови з питань, що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду та її секретаря про хід їх виконання.

6.4. Вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язків сільська рада може прийняти рішення щодо його переобрання.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь