Головний бухгалтер

Прізвище ім'я по батькові Приступа Ганна Василівна
посада головний бухгалтер,начальник відділу
телефон/факс (03433) 97-2-24
e-mail: gvprystupa@ukr.net

 

Затверджено рішенням сесії

№234V/2021

                                                                                                                           від 22.04.2021                                                                                

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

П’ядицької сільської   ради

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Пядицької сільської ради (далі – Відділ) утворюється рішенням сільської ради, входить до складу виконавчого комітету П’ядицької сільської  ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний П’ядицькій сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та сільському  голові.

1.3Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління державного казначейства України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

1.4Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів сільського бюджету.

1.5. На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інші закони України.

          РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1. Структура і штатна чисельність Відділу затверджується Пядицькою сільською  радою.

2.2. Керівником Відділу є начальник Відділу - головний бухгалтер, який підпорядковується сільському  голові,  заступнику сільського голови,  керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету П’ядицької сільської  ради.

2.3. Посадові особи Відділу є посадовими особами місцевого самоврядування  та службовцями в органах місцевого самоврядування призначаються на посаду П’ядицьким сільським  головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням сільського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.4. У разі тимчасової відсутності начальника Відділу - головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності, тощо) виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу, а у разі відсутності головного спеціаліста відділу, відповідно до розпорядження сільського  голови – на іншого працівника Відділу.

2.5. Положення про Відділ затверджується П’ядицькою сільською  радою. Обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються  сільським головою.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 

 

3.1. Основними завданнями Відділу є:

3.1.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету П’ядицької сільської ради та складення звітності;

3.1.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3.1.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

3.1.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

3.1.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.2. Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності по апарату, та установах, для яких П’ядицька сільська рада   є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

3.3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку з відображенням господарських операцій на підставі прийнятих до обліку первинних документів шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України  від 31.12.2013 року № 1203;

3.3.2. Забезпечує тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця;

3.3.3. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, державну статистичну звітність, податкову звітність, а також звітність до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

3.3.4. Проводить аналіз обсягів видатків за попередні роки, опрацьовує та подає до фінансового відділу сільської  ради попередню розрахункову потребу на наступний бюджетний рік, складає та подає на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету та плани спеціального фонду місцевого бюджету, в разі необхідності внесення змін протягом бюджетного року складає довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань;

3.3.5. Складає штатний розпис і розрахунки до нього в розрізі апарату та структурних підрозділів П’ядицької сільської ради;

3.3.6. Приймає участь у розробці бюджетних програм та опрацьовує отримані документи та інформацію, що стосується питань, порушених в конкретній бюджетній програмі, протягом року здійснює аналіз їх виконання, контроль за

 

 

цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів діяльності бюджетних програм;

3.3.7. Готує проекти рішень  П’ядицької сільської ради та виконавчого комітету П’ядицької сільської  ради, що входять до компетенції Відділу;

3.3.8. Координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких виконавчий комітет П’ядицької сільської  ради є головним розпорядником коштів, а саме:

1) дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

3.3.9. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

 3.3.10. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

1) використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

2) інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. Кількість інвентаризацій у звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов’язань, що підлягають інвентаризації визначаються розпорядженням  Пядицьким сільським  головою;

3.3.11. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

3.3.12. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

3.3.13. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

3.3.14. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни установ, для яких виконавчий комітет П’ядицької сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

3.4. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Пядицька  сільська рада або її виконавчий комітет.

3.5. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.

3.6. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з підприємствами, установами та організаціями, а також органами

 

державної податкової служби, іншими контролюючими органами та територіальними органами Державної казначейської служби України з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань.

 

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

 

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Представляти  Пядицьку  сільську  раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

4.1.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу структурними підрозділами  П’ядицької  сільської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

4.1.3. Одержувати від посадових осіб структурних підрозділів П’ядицької сільської  ради та установ, для яких виконавчий комітет П’ядицької сільської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених на Відділ функцій;

4.1.4. Вносити П’ядицькому сільському  голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

                           РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.

5.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням П’ядицької сільської  ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Пядицькій сільській  раді, передбаченої Регламентом роботи  сільської  ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь