ПОРЯДОК надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї

Дата: 31.01.2022 13:34
Кількість переглядів: 573

Фото без опису

1. Цей Порядок визначає умови надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

комісія ? комісія з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, утворена центром зайнятості;

орган соціального захисту населення — структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міських рад, до складу території яких входять міста обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, — непрацююча працездатна особа з числа членів малозабезпеченої сім’ї у разі її реєстрації як безробітної в установленому порядку, яка виявила бажання отримати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності;

регіональний центр зайнятості обласний, Київський міський центр зайнятості;

уповноважена особа виконавчого органу уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

фінансова допомога — допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, яка є безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою та надається одноразово у безготівковій формі за рахунок коштів державного бюджету непрацюючій працездатній особі із числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності;

центр зайнятості — філія регіонального центру зайнятості, міський, районний, міськрайонний центр зайнятості, де особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, зареєстрована як безробітна.

У цьому Порядку термін “непрацююча працездатна особа” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

3. Витрати на виплату фінансової допомоги відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету.

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання (далі ? граничний розмір фінансової допомоги).

4. Уповноважена особа виконавчого органу, орган соціального захисту населення інформує отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, у складі сім’ї яких є непрацюючі працездатні особи, про можливість отримання ними фінансової допомоги.

Орган соціального захисту населення щомісяця до 5 числа подає шляхом обміну в електронній формі списки непрацюючих працездатних осіб, які є членами малозабезпечених сімей із зазначенням періоду, на який призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, з урахуванням результатів превентивної верифікації до центру зайнятості за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання таких осіб.

5. Для сприяння організації підприємницької діяльності центри зайнятості надають особам, які виявили бажання отримати фінансову допомогу та зареєстровані як безробітні, за їх згодою профорієнтаційні послуги, консультації з питань провадження підприємницької діяльності та організовують для них професійне навчання відповідно до законодавства.

Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, розробляє бізнес-план самостійно або у процесі професійного навчання.

6. Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, подає:

заяву про надання фінансової допомоги (далі ? заява) за формою згідно з додатком 1;

довідку для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством. Така довідка не подається, якщо центром зайнятості за наявності технічної можливості відомості про особу отримано шляхом інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС;

бізнес-план.

Відповідальність за достовірність зазначених у заяві відомостей про відсутність/наявність фінансових зобов’язань, що перевищують суму граничного розміру фінансової допомоги, та заборгованості з погашення фінансових зобов’язань покладається на особу, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність.

Для підтвердження даних про наявність (відсутність) у особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, обтяжень рухомого та нерухомого майна використовуються відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав), які надаються безоплатно центру зайнятості адміністратором Державного реєстру прав.

Заява подається особою до центру зайнятості або за наявності технічної можливості через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

7. Питання надання фінансової допомоги вирішується комісією.

До складу комісії включаються представники центру зайнятості, уповноважена особа виконавчого органу, представники органу соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДПС, організацій (об’єднань) роботодавців і профспілок (за згодою).

Центр зайнятості для вирішення питання надання особам, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, фінансової допомоги готує їх документи для подання на розгляд комісії та інформує у письмовому або електронному вигляді осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, про дату і час проведення засідання комісії не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

8. Рішення про надання особам, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, фінансової допомоги або про відмову в її наданні приймається комісією за результатами розгляду бізнес-плану та поданих документів у присутності особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність (за її згодою), та оформляється протоколом.

Рішення про надання фінансової допомоги особам, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, у тому числі за наявності обтяжень рухомого та нерухомого майна, що належить таким особам на праві приватної власності, незнятої судимості або судимості з відстрочкою виконання вироку, фінансових зобов’язань, що перевищують суму граничного розміру фінансової допомоги, та заборгованості з погашення фінансових зобов’язань приймається комісією з урахуванням конкретних життєвих обставин.

Центр зайнятості надсилає письмове повідомлення про прийняте комісією рішення особам, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, не пізніше ніж через п’ять робочих днів після його прийняття.

Один раз на квартал на засіданні комісії особи, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, доповідають про провадження ними підприємницької діяльності. Доповідачі на кожне засідання визначаються комісією вибірково.

9. Особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, щодо якої комісією прийнято рішення про надання їй фінансової допомоги, створює юридичну особу чи реєструється як фізична особа ? підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про прийняте комісією рішення.

Якщо особа протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийняте комісією рішення не створила юридичну особу чи не зареєструвалася як фізична особа ? підприємець без поважних причин, вона втрачає право на отримання фінансової допомоги. У разі наявності поважних причин  такий строк становить  60 календарних днів.

Поважними причинами продовження строку створення юридичної особи чи державної реєстрації фізичної особи ? підприємця є: хвороба особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, смерть членів її сім’ї та родичів, догляд за хворою дитиною віком до 14 років, відвідування закладів охорони здоров’я, судових та правоохоронних органів, військових комісаріатів, інших державних установ та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють створення юридичної особи чи державну реєстрацію фізичної особи ? підприємця протягом зазначеного строку, що підтверджується відповідними документами.

10. Для надання фінансової допомоги між регіональним центром зайнятості, центром зайнятості та особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність (за наявності в неї статусу суб’єкта підприємницької діяльності) укладається угода про надання особі, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, фінансової допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї (далі ? угода) за формою згідно з додатком 2.

Угода готується центром зайнятості, підписується особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, і центром зайнятості та подається на підпис регіональному центру зайнятості в установленому ним порядку. Разом з угодою подається рішення комісії та визначені пунктом 6 цього Порядку документи.

На дату  укладення угоди повинен  бути чинним правовий статус особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, як члена малозабезпеченої сім’ї. В іншому випадку попередньо прийняте рішення про надання фінансової допомоги скасовується.

В угоді обов’язково зазначаються умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до його розірвання та повернення особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, отриманих коштів фінансової допомоги.

Контроль за виконанням умов угоди здійснює регіональний центр зайнятості/центр зайнятості.

Рішення про дострокове розірвання угоди та повернення коштів фінансової допомоги, отриманих особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, а також рішення про дострокове повернення коштів фінансової допомоги комісія приймає з оформленням протоколу засідання.

11. Для отримання фінансової допомоги на оплату витрат на закупівлю обладнання та матеріалів особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, до центру зайнятості подаються рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договір, укладений між особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, і постачальником (продавцем) обладнання та матеріалів, які протягом п’яти робочих днів передаються до регіонального центру зайнятості. Такий договір обов’язково повинен містити положення щодо сплати штрафних санкцій постачальником (продавцем) за порушення ним строків постачання обладнання та матеріалів.

Оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів проводиться регіональним центром зайнятості на підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Якщо на момент перерахування коштів на закупівлю обладнання та матеріалів вартість обладнання та матеріалів перевищує зазначену в угоді суму коштів у зв’язку з підвищенням їх вартості, проводиться доплата суми коштів у розмірі, який встановлюється у додатковій угоді, що є невід’ємною частиною угоди, у межах граничного розміру фінансової допомоги.

Оплата витрат на закупівлю обладнання та матеріалів може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) обладнання та матеріалів у межах граничного розміру фінансової допомоги.

12. Розірвання угоди та повернення отриманих коштів фінансової допомоги відбувається, якщо особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, не виконала або неналежно виконала такі умови:

*протягом 30 календарних днів з дати укладення угоди не подала до центру зайнятості документи, визначені пунктом 11 цього Порядку;

*не провадить підприємницьку діяльність після отримання нею фінансової допомоги;

*понад три місяці має заборгованість із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У разі порушення особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, умов угоди центр зайнятості збирає та подає на розгляд комісії матеріали про виявлені порушення  таких умов.

13. Фінансова допомога повертається однією сумою протягом
30 календарних днів після закінчення трирічного строку з дати її отримання
або достроково ? до закінчення такого строку (в тому числі у випадку розірвання угоди в разі порушення визначених пунктом 12 цього Порядку умов).

Фінансова допомога може повертатися до закінчення трирічного строку з дати її отримання частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості. Строк повернення фінансової допомоги частинами відповідно до графіка не може перевищувати трьох календарних років з дати її отримання.

14. Сума фінансової допомоги, що повертається особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, зменшується на суму сплачених нею податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом трьох років її отримання або за період з дати отримання  такої допомоги до дати її дострокового повернення, в тому числі у випадку розірвання угоди.

15. Фінансова допомога не повертається, якщо особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність:

*за трирічний період з дати отримання фінансової допомоги або за період до дати її дострокового повернення, в тому числі у випадку розірвання угоди, сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі, що перевищує суму наданої фінансової допомоги;

*у перший рік з дати отримання фінансової допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше ніж двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки.

Рішення про неповернення фінансової допомоги приймається комісією за результатами перевірки виконання особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, умов, зазначених у цьому пункті Порядку.

Фінансова допомога не повертається в разі смерті особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність.

16. Контроль за поверненням фінансової допомоги здійснює регіональний центр зайнятості/центр зайнятості.

Регіональний центр зайнятості/центр зайнятості подає до територіального органу ДПС запит на інформацію про суму сплачених особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, податків, зборів (обов’язкових платежів) та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з дати її надання:

на наступний робочий день після закінчення трирічного строку з дати надання фінансової допомоги ? у разі повернення фінансової допомоги після закінчення трирічного строку;

на наступний робочий день після прийняття комісією рішення про дострокове повернення коштів фінансової допомоги ? у разі повернення фінансової допомоги достроково;

щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, за який сплачено податки, збори (обов’язкові платежі) та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ? у разі повернення фінансової допомоги частинами до закінчення трирічного строку з дати її надання.

Після отримання від територіального органу ДПС інформації про суму сплачених особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, податків, зборів (обов’язкових платежів) та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування регіональний центр зайнятості / центр зайнятості визначає суму фінансової допомоги, яка підлягає поверненню, та повідомляє особу, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, про суму фінансової допомоги, яка підлягає поверненню.

У разі неповернення суми фінансової допомоги у строки та в сумі, що зазначені у пунктах 13 і 14 цього Порядку, така сума вважається заборгованістю, для погашення якої регіональним центром зайнятості/центром зайнятості проводиться претензійно-позовна робота.

17. Сума фінансової допомоги не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (домогосподарства).

Додаток - Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь